• Wonen
  • 21 februari 2023

Update Knarrenhof Marum februari 2023

In aanvulling op onze bijdrage van 25 januari op de site van Marumer Belang kunnen we melden dat de handtekeningen van de gemeente Westerkwartier en de stichting Knarrenhof Nederland zijn gezet. In de persoon van wethouder Hans Haze en Peter Prak namens de stichting werd op 30 januari de anterieure overeenkomst bekrachtigd in een korte maar voor de initiatiefgroep niet minder historische bijeenkomst in het gemeentehuis in Zuidhorn.

    

Vanaf 6 februari ligt het bestemmingsplan ter inzage. Een ieder die zich daartoe geroepen voelt kan gedurende zes weken een zogeheten ‘zienswijze’ indienen. Vervolgens gaat het plan naar het college en de gemeenteraad waarna het opnieuw zes weken ligt voordat het definitief vastgesteld kan worden.

Ondertussen zitten we niet stil, integendeel. Op 1 februari was zoals aangekondigd de inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden, goed bezocht, en dat het ook voor de gemeente Westerkwartier een belangrijk project is bleek wel uit de grote afvaardiging vanuit het ambtelijk apparaat en de aanwezigheid van zowel de dorpswethouder Haze als de in Marum woonachtige wethouder Stomphorst. Voor de omwonenden een mooie gelegenheid om hun vragen te stellen; Naast de zorgen die er zijn over de verkeerssituatie was ook de staat van het groen, en met name de bomen in het betreffende gebied een punt van zorg.

Op 14 februari was er een mooie opkomst op de avond voor de tiny houses. De lokale belangstelling voor dit type woning is goed te noemen. Hoeveel mensen van iets verder weg geïnteresseerd zijn weten we niet maar dat er interesse is, daarvan zijn we overtuigd. Er ligt in deze nog bijna niets vast, mensen die serieus belangstelling hebben voor dit deel van het project en ingeschreven zijn bij de stichting Knarrenhof denken en praten mee over de invulling ervan.

Op de avond zelf werd er vooral kennisgemaakt en geïnventariseerd welke wensen er bij de aanwezigen leefden. Het enige dat wel vaststaat is dat de woningen grondgebonden, dus niet verplaatsbaar zijn, zoals dat bij tiny houses veelal het geval is. Dit heeft consequenties voor de manier waarop er gebouwd moet worden aangezien je moet voldoen aan het bouwbesluit, en natuurlijk ook voor de kosten.

We werken nu toe naar de volgende bijeenkomst, op 7 maart in Ons Centrum (vanaf 19.00u). Hier komt het te volgen tijdspad aan de orde. Binnen niet al te lange tijd kan er begonnen worden met het uitgeven van de kavels en de huizen en vinden de gesprekken plaats met kandidaat-kopers. Voor toekomstige huurders vindt te zijner tijd een vergelijkbaar traject plaats in samenwerking met Wold & Waard. Er komt een vereniging van eigenaren (En later ook van huurders. Zo langzamerhand weten we dan ook wie de aannemer zal zijn, wat de huizen gaan kosten en hoe het proces in de tijd gaat verlopen. De avond is natuurlijk belangrijk voor mensen die bij Knarrenhof Nederland zijn ingeschreven, maar belangstellenden zijn ook welkom!