Dorpsbudget

Heb je plannen voor een activiteit of evenement in Marum en wil je daarvoor financiële ondersteuning? De kans is groot dat Marumer Belang je tegemoet kan komen! Je initiatief moet ten goede komen aan de leefbaarheid van het dorp Marum. Marumer Belang beheert het dorpsbudget van Marum. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid voor verenigingen, stichtingen en particulieren om een bijdrage te vragen voor een initiatief dat breed gedragen wordt in het dorp. Lees er alles over in de voorwaarden en vul het aanvraagformulier dorpsbudget in!

De deadline voor het indienen van je aanvraagformulier dorpsbudget is nu verstreken, de volgende zal zo spoedig mogelijk op de website verschijnen.

scratch

Voorwaarden

De basis voor het dorpsbudget Marum is vastgelegd in ‘Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier

 • 1. Commissie Dorpsbudget Marum

  Marumer Belang heeft een commissie samengesteld onder de naam ‘Commissie Dorpsbudget Marum’. De commissie is verantwoordelijk voor het ontvangen, beoordelen en beantwoorden van de aanvraagformulieren dorpsbudget. De commissie adviseert het bestuur en legt het besluit van het bestuur voor aan de leefbaarheidsadviseur van de gemeente.

  De Commissie stemt af met de initiatiefnemer ten behoeve van de completering van de aanvraag of om nadere toelichting te krijgen over de ingediende aanvraag.

  De Commissie voorziet samenspraak met de leefbaarheidsadviseur in duidelijkheid over de aansprakelijkheid van de ingediende aanvraag.

  De Commissie vraagt jaarlijks voor 1 juli het nieuwe dorpsbudget op bij de gemeente Westerkwartier. Dit doet zij met het  aanvraagformulier dat daartoe door de gemeente hiervoor is opgesteld.

 • 2. Aanvraagprocedure

  Voor het uitkeren van het dorpsbudget of een gedeelte hiervan werkt Marumer Belang met twee rondes per jaar. Ronde 1 vindt plaats in het voorjaar en ronde 2 in het najaar. De aanvragen moeten voor 1 februari (ronde 1) en voor 1 september (ronde 2) via het aanvraagformulier op de website worden ingediend bij Marumer Belang.

 • 3. Beoordelen

  Nadat de aanvraag deadline is gepasseerd toetst de commissie de ingediende aanvragen. Zij doet dit op de criteria die in de ‘Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier’ (bron https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR678045/1) zijn vermeld.

  A. De aanvraag voor een initiatief moet tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. het initiatief en besteding van het budget zijn niet in strijd met de wet of met het beleid van de gemeente en/of andere regelgeving;
  2. aanvragen voor subsidie dient uiterlijk 6 weken vóór de geplande (voorbereiding van de) uitvoering ingediend te worden;
  3. het initiatief levert een positieve bijdrage aan een de leefbaarheid;  sociaal, fysiek of veiligheid;
  4. het initiatief heeft geen winstoogmerk;
  5. het initiatief heeft een openbaar karakter en wordt breed gedragen onder een grote groep(en) en is niet gericht op een paar individuele bewoners;
  6. betrokkenen van het initiatief moeten bereid zijn zelf een bijdrage te leveren in de vorm van meedenken en handen uit de mouwen te steken;
  7. het initiatief mag niet strijdig zijn met een gedragen en bestaand initiatief in de desbetreffende kern;
  8. het budget kan dienen als cofinanciering (bijv. bij provinciale subsidie of fondsen);
  9. beschadigingen of vernielingen aan objecten met wijk-/dorpsbudget gerealiseerd worden niet vergoed door gemeente. Onderhoud en vervanging dienen zo nodig via het budget te worden ondervangen en/of in de aanvraag te worden mee gecalculeerd;
  10. de productie en verspreiding van dorps- en wijkkranten mag gefinancierd worden uit de wijk-/dorpsbudgetten.

  B. De aanvraag voor een financiële bijdrage kan geweigerd worden indien:

  1. het initiatief in strijd zou zijn met de wet of met het beleid van de gemeente en/of andere regelgeving;
  2. de aanvraag binnen de zes weken voor geplande uitvoering van het initiatief wordt aangevraagd;
  3. onvoldoende bijdraagt aan het bevorderen van de leefbaarheid; sociaal, fysiek of veilige leefomgeving in de desbetreffende kern;
  4. de kosten voor het initiatief niet in verhouding staan tot de bijdrage aan de sociale, fysieke of veilige leefbaarheid;
  5. de bijdrage geen openbaar karakter heeft en/of niet breed gedragen wordt door grote groep(en) maar gericht is op individuele bewoners;
  6. de betrokkenheid onder bewoners ontbreekt;
  7. de aanvraag wordt gedaan met een winstoogmerk of op andere wijze wordt ingegeven door commerciële belangen;
  8. de aanvraag wordt aangevraagd voor eten/drinken van deelnemers/bezoekers van activiteiten;
  9. de aanvraag in strijd is met een initiatief dat al bestaat en breed gedragen is;
  10. initiatieven waar het doel van is om geld in te zamelen voor een goed doel komen niet in aanmerking voor een subsidie.
 • 4. Adviseren

  Vervolgens brengt de commissie twee keer per jaar advies uit aan Marumer Belang. Na het besluit in de vergadering van Marumer Belang over welke aanvragen in aanmerking komen voor het dorpsbudget, bespreekt de commissie de gehonoreerde aanvragen met de leefbaarheidsadviseur gemeente Westerkwartier. Vervolgens beantwoordt de commissie alle aanvragers voor streefdatum 1 april (ronde 1) en 1 november (ronde 2).

 • 5. Uitkeren en opvolgen

  Marumer Belang keert een gedeelte van het dorpsbudget uit aan de aanvragers welke met toestemming van de gemeente is gehonoreerd. Het maximaal uit te keren bedrag per aanvraag is €3.000. De commissie zorgt voor de opvolging en de administratie van de aanvragen. De aanvrager zorgt voor het verzenden van het fotoverslag binnen twee maanden na afloop van het initiatief aan de commissie. Marumer Belang plaatst het fotoverslag van het initiatief op haar website als verantwoording van besteding dorpsbudget Marum.

"*" geeft vereiste velden aan

1Subsidie
2Initiatief
3Gegevens

Uw subsidieaanvraag