• Wonen
  • 7 juni 2022

Belangrijke ontwikkelingen in het Marumer Knarrenhof-project op til!

Op woensdag 1 juni was de landelijke Knarrenhof-dag in Zutphen bij het recentelijk opgeleverde Hof naast het station. De initiatiefgroep Marum was natuurlijk aanwezig om het project van 51 grondgebonden woningen en appartementen te bewonderen. Enthousiaste (toekomstige) bewoners leidden ons rond in het project waar nog volop afgewerkt en ingericht wordt. Daarnaast werden we bijgepraat over de ontwikkelingen in het land, want in bijna alle gemeenten in Nederland komen initiatieven van de grond of zijn ze zelfs al in verregaande staat van realisering! We zullen binnenkort in een apart artikel berichten over de kansen en uitdagingen waar de Stichting Knarrenhof Nederland zich voor geplaatst ziet en waar we veel van kunnen leren voor het Hof in ons dorp.

Een heel voorname reden om acte de présence te geven was natuurlijk dat we de laatste stand van zaken voor ons eigen initiatief wilden horen. Het was al een tijdje veel te stil! De gesprekken met de gemeente en de woningcorporatie worden immers door de stichting Knarrenhof gevoerd, en door de veelheid van projecten is het voor het sterk onderbezette team van veelal onbetaalde specialisten niet steeds mogelijk om iedereen regelmatig bij te praten.

We zijn niet met lege handen thuisgekomen! We wisten al dat de gemeente het voornemen had gepubliceerd om de benodigde grond, het terrein van cbs De Bron, te verkopen aan de Stichting Knarrenhof. We zijn blij verrast door de mededeling dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen dit voornemen en dat er een overeenkomst wordt voorbereid met de gemeente over de prijs, de sloop en het bouwrijp maken van de locatie. Verder wordt een concept-bestemmingsplan voorbereid om te worden gepubliceerd. Het doorlopen van de juiste procedures zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. De verwachting is dat de ondertekening van de definitieve overeenkomst binnen enkele maanden plaats zal vinden, waarna het bestemmingsplan gepubliceerd kan worden. Prachtig nieuws toch?

Dit betekent wel dat er de komende tijd werk aan de winkel is voor de initiatiefgroep en de mensen van Knarrenhof. Er moeten bijeenkomsten voor geïnteresseerden en omwonenden worden georganiseerd. Te zijner tijd  moet als de ondertekening geweest is een (toekomstige) bewonersgroep worden gevormd die samen met de Stichting Knarrenhof het project verder gaan invullen op basis van de schetsen die al eerder door alle belanghebbenden zijn goedgekeurd. Hiervoor zal een vereniging worden opgericht. Het is misschien goed om nog eens te herhalen dat toewijzing van woningen plaatsvindt op volgorde van inschrijving bij de Stichting Knarrenhof! Voor meer informatie daarover verwijzen wij graag naar www.knarrenhof.nl !

We zullen naast de berichtgeving op de website van Marumer Belang ook de publiciteit zoeken via lokale media. Zo is er waarschijnlijk extra aandacht nodig voor de tiny houses waar in de gekozen bouwvariant ruimte voor is gemaakt en waar misschien met name een andere doelgroep in geïnteresseerd is. We houden u op de hoogte!