• Voorzieningen
  • 13 juni 2020

Reactie van de gemeente op de uitkomst van de poll over de opknapbeurt van het centrum.

Hieronder publiceren we de reactie van de gemeente Westerkwartier ( bij monde van Jouke de Vries, coördinator van de werkzaamheden) op de resultaten van de poll die we enige tijd geleden hielden met als onderwerp de opknapbeurt van het centrum. Het stuk geeft naar onze mening goed weer waarom welke keuzes zijn gemaakt en doet recht aan de opmerkingen die door de invullers van de enquête zijn gemaakt (Al hoeft niet iedereen het overal mee eens te zijn!). Het is goed om te melden dat er bij de vaststelling van de nieuwe detailhandelsvisie straks meer duidelijkheid komt over wat we van de gemeente kunnen verwachten wat betreft de ontwikkeling van het winkelcentrum van Marum en wat ondernemend Marum zou kunnen oppakken. Verder lijkt het er op dat er na de bouwvak begonnen gaat worden met de Plint, het braakliggend terrein tegenover het Kruidvat. Ondertussen is ook een eerste laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst!

Algemene opmerking: Bij de inrichting van het centrum is vooral gekeken naar de bereikbaarheid en zichtbaarheid met zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Dit gaat natuurlijk ten koste van de aankleding en de gezelligheid.

 

1. Vind je het centrum gezellig?

De winkels liggen niet mooi gecentreerd naast elkaar. Leegstand bestrijden, liefst met lokale, kleinere winkels.

Reactie: Het beleid van de gemeente is er op gericht om winkels in het bestaande winkelcentrum te concentreren. Deze lijn wordt ook in de nieuwe nog vast te stellen detailhandelsvisie van de gemeente vastgelegd. Dit betekent dat in principe niet wordt meegewerkt aan vestiging van nieuwe winkels buiten het centrum (behalve daar waar dat nu al mag, op een bestaande winkellocatie).

Het is de vraag of hiermee de winkelleegstand in het centrum voldoende bestreden kan worden. Onderzocht wordt of aanvullende acties nodig en mogelijk zijn, bijvoorbeeld bestaande winkels buiten het centrum verleiden zich in het winkelcentrum te vestigen.

Uniformiteit in bestratíng.

Reactie: In het centrum is juist een sterke uniformiteit in de bestrating. Zwarte vakken met rode omranding voor het parkeren, gele stenen voor het voetgangersgebied, rode stenen in het verkeersgebied in het centrum en asfalt met grijze betontegels in de voetpaden langs de wegen met meer een stroomfunctie voor het verkeer. De wens naar uniformiteit is ook de reden geweest dat de bestaande parkeerplaats is heringericht.

Onkruidbestrijding

Reactie: Heeft ook onze aandacht, veel onkruid in de bestrating doet afbreuk aan de nieuwe inrichting. Dit is doorgegeven aan de desbetreffende vakafdeling.

Wacht met smart op restverbouwing centrum met maatschappelijke plint, waardoor meer leven in centrum en doorgang Kruidvat naar Lidl, zodat het meer een geheel wordt. Graag ook ruimte voor ontmoeting dorpsbewoners in maatschappelijke plint. Meer horeca, terrasjes e.d., achtergrondmuzíek met de feestdagen. Het is praktisch, maar niet gezellig.

Reactie: De voorlopige planning is dat er eind 2020 wordt gestart met de bouw. De definitieve afronding van het centrum kan dan begin 2022 plaatsvinden.

Voor de invullingen van verschillende locaties is de gemeente in gesprek met Marumer Belang. Naast de ruimte voor de bibliotheek kan worden overwogen nog ruimte voor enkele maatschappelijke activiteiten onder te brengen die de investering daarin (huurverplichting voor 15 jaar) rechtvaardigen en waar elders geen ruimte voor is en die de gemeentelijke huisvestingsplicht raken (bv zaken als De Schans/sociaal cultureel werk). Daaronder vallen geen commerciële zaken als cafés etc.

Met de realisatie van de binnenkort te bouwen appartementen en de infrastructuur komt er wel een betere verbinding tussen het huidige centrum en ruimte rondom de nieuwe Lidl.   

Meer groen, wat meer dorps maken. Centrum is een grote kale vlakte, ik mis de gezelligheid.

Reactie: Meer groen gaat ten koste van het parkeren. Is een bewuste keuze geweest om een bepaald aantal parkeerplaatsen te kunnen realiseren. De beplanting in de boombakken moeten nog tot ontwikkeling komen. Zijn net voor de winter geplant.

Nu met de huidige droogte is er wel wat onderbeplanting doodgegaan. Dit wordt nog hersteld.

Schuine parkeervakken is makkelijker parkeren en geeft ook gelijk een automatísche rijrichting aan . Mis de duidelijke afscheiding tussen weg en een parkeerplaats.

Reactie: Is een bewuste keuze geweest om langs de doorgaande route langsparkeren te maken. Dit is de veiligste manier van parkeren. Op de grote parkeerplaatsen is het parkeren haaks. Schuin parkeren is de meest onveilige manier van parkeren, men kan namelijk snel in en uitrijden. Ook is er geen zicht op het verkeer dat er rijdt. Is met name voor fietsers erg onveilig.

In een verblijfsgebied wordt er juist voor gekozen om geen duidelijke afscheiding te maken voor het verkeer.

 

2. Staat er voldoende groen?

Naast de bakken ook mooíe bloembakken/perken met meer kleur/ groen aan de lantaarnpalen.

Reactie:  Zie reactie punt 2.

Meer groen in het dorp, men ziet liever meer perken dan de bakken die er nu staan.

Reactie: Er is gekozen voor bakken omdat er veel kabels en leidingen in het centrum liggen. Hierdoor kon er geen goed ontwerp worden gemaakt van de inrichting met beplanting/bomen in de grond. Ook heeft verleden uitgewezen dat bomen slecht willen groeien door de ongunstige bodemomstandigheden zoals hoge grondwater.

Groen aan lichtmasten is geen optie. Bloembakken zijn vandaalgevoelig en vragen veel tijd en onderhoud. Eerst de huidige bakken de tijd geven om mooi groen te worden, dan bekijken of er eventueel nog iets bijgeplaatst kan worden. Zou ook vanuit de winkeliers opgepakt kunnen worden.

Meer groen blíjvende planten poten í.p.v. blad verlíezende struiken.

Zal nog wel gaan groeien.

Reactie: Zoals bij punt 2 al aangegeven, het groen in de bakken moeten nog even de tijd krijgen.

Beplanting is gekozen naar de omvang van de bakken, en voor verschillende soorten beplanting voor de variatie. Alle bakken zijn beplant. Bij de parkeerplaats achter de Lidl is gekozen voor een haag als afbakening tussen parkeerplaats en voetpad

Op de parkeerplaats zijn enkele plantvakken met bomen en struiken als markering aangebracht. Er was onvoldoende ruimte om een groenstrook met heesters en bomen tussen de parkeerplaatsen in het middenvak. Dit had inderdaad de parkeerplaats een groenere uitstraling gegeven. Tussen de parkeerplaats en de woningen aan de Hoornweg is gekozen voor afschermende deel wintergroene struiken. De parkeerplaats tussen Lidl en Molenstraat is wat meer groen omdat er een driekanten huizen staan die enigszins afgeschermd zijn door beplanting. De parkeervakken in de midden  zijn gescheiden door een groenvak met heesters en bomen en dit zorgt voor een groene uitstraling als de andere parkeerplaats.

Wens ondernemer was duidelijk zoveel mogelijk parkeergelegenheid bij de nieuwe Lidl en de herinrichting van het centrum.

 

3: Is de verlichting goed?

Sfeerverlichting kan beter. De nieuwe verlichting geeft te weinig licht gericht naar beneden waardoor er over het grotere geheel veel te weiníg licht ís, bijvoorbeeld bíj de oversteekplekken, kruispunten en parkeerplaatsen, kan de veiligheid negatief beïnvloeden.

Reactie: Gemeente zorgt niet voor sfeerverlichting. De openbare verlichting moet aan bepaalde normen voldoen voor verblijfs- en verkeersgebieden i.v.m. de veiligheid. Hierop is de nieuwe verlichting ook berekend. Misschien dat men nog moet wennen aan de nieuwe led-verlichting die witter is dan de oude .

 

4. Rij je er gemakkelijk doorheen met de auto?

Bepaalde verkeerssituaties worden als onduídelijk, onlogisch, onveílig en niet overzichtelijk ervaren maar misschien is dat ook wennen.

Reactie: Onduidelijk wil niet altijd zeggen dat het ook gevaarlijker is. Men let dan ook beter op. Meestal is het een kwestie van wennen.

Beter onderscheid/aanduiding maken tussen doorgaand en ander verkeer, ook om groot verkeer te weren uit het centrum. Sommige mensen ervaren de paaltjes als onnodig en teveel.

Reactie: Groot verkeer dat niet in centrum hoeft te zijn, zal de bypass gaan kiezen als route. Weren van groot verkeer is niet wenselijk, men moet ook kunnen bevoorraden. We blijkt uit metingen dat het verkeer zich al aardig verdeeld heeft over de 2 routes door het centrum. Hierdoor is het aanzienlijk  rustiger geworden in het winkelcentrum.

Bushalte buiten centrum plaatsen.

Reactie: Ook hier is dit een bewuste keuze geweest om de bushaltes in het centrum te houden en niet te verplaatsen naar bv. de bypass. Bushaltes geven ook levendigheid. Is ook nooit ter sprake gekomen dat er een wens is tot verplaatsing.

 

5. Zijn de loopbanen goed?

Er worden vragen gesteld bij de plaatsing van de huidige oversteekplaatsen/ looppaden in het nieuwe centrum en het ontbreken daarvan op andere plekken (bijvoorbeeld richting nieuwe Lidl of de slager)

Reactie: Bij de keuze van de plaats van de oversteek bij AH is gekeken naar de looproute richting de cafetaria en de ruimte die er moet zijn tussen de ingang van de parkeerplaats en de zebra. Gezien de intensiteit van het verkeer nu, zou er in een nieuwe situatie waarschijnlijk geen zebra aangelegd zijn.

De oversteek voor de slager is sterk verbeterd doordat men nu op 1 nivo kan oversteken. De rijbaan is namelijk omhoog gehaald.

Bij de nieuwe Lidl kan men oversteken via de drempel. Ook hier is het gezien de verkeersintensiteit en de rijsnelheden niet nodig om een zebra aan te leggen.

Bevoorrading van de winkels veroorzaakt zo hier en daar onveilíge situaties.

Reactie: Dit is een juiste constatering. Dit kan echter niet opgelost worden met het de inrichting van de bestrating. Dit is een gevolg van de keuzes bij de bouw van de winkels. Wel zal het door de afnemende verkeersintensiteit minder hinderlijk zijn.

 

6. Is de markt op de nieuwe locatie beter op zijn plaats?

Er zijn tegengestelde meningen: De markt in het centrum zorgt voor meer gezelligheid maar dit betekent wel dat, door het afsluiten van de weg, de doorstroming van het verkeer belemmerd wordt. Aan de andere kant zou plaatsing op de parkeerplaats van de oude Lidl betekenen dat er minder ruimte is voor parkeren voor winkelend publiek en het ophalen van kinderen uit school op de vrijdagmíddag.

Reactie: De marktlieden zijn zeer positief over de nieuwe markt. Plaatsing op de parkeerplaats is geen goed idee, het blijkt dat zelf zonder invulling van de oude Lidl de parkeerplaats tijdens de markt al redelijk vol bezet is.

 

7. Is er voldoende zitgelegenheid?

De bankjes die geplaatst zijn geven wel meer sfeer maar meer bankjes (met prullenbakken!) zijn wenselijk, bijvoorbeeld bij de supermarkt.

Reactie:  Mee eens. Bij de nog aan te leggen doorsteek vanaf het Kruidvat richting de nieuwe Lidl komen ook bankjes.

Iets van een kleine koffietent of (in de zomer) ijssalon of lunchroom met gezellige zit plek binnen en buíten ís wenselijk.

Reactie: Mee eens. De nieuwe inrichting van het bestaande winkelcentrum geeft wel meer ruimte voor het plaatsen van terrasjes. Is vooral iets voor de ondernemers zelf om dit op te pakken.

 

8. Zijn er voldoende prullenbakken?

De oude prullenbakken zouden vervangen moeten worden. Graag prullenbakken bij de bankjes

Reactie: In afwachting van het beleid voor de afvalbakken in het Westerkwartier was dit niet meegenomen met de herinrichting. Inmiddels zijn er nieuwe besteld en worden deze binnenkort geplaatst. De slechte prullenbakken worden vervangen en er komen enkele bij.

 

Samengevat in reactie op de 4 hoofdzaken :

  • Prullenbakken die in slechte staat zijn worden nog vervangen
  • Waar nodig worden er nog enkele prullenbakkenbakken bijgeplaatst.
  • Het groen in de bakken heeft nog even tijd nodig en dode planten worden vervangen
  • In gedeelte nog aan te leggen infra bij de te bouwen appartementen komen ook banken.
  • Het is vooral aan de winkeliers om het gezelliger te maken. Ook dit heeft tijd nodig.