• Sociaal
  • 1 juni 2021

Platform Toegankelijk Westerkwartier.

Platform Toegankelijk Westerkwartier heeft een werkgroep voor Marum!

Bij alle belangstelling die er onder Marumers ongetwijfeld is voor de bouwactiviteiten aan De Plint en De Hoorn zouden we haast vergeten dat er op de achtergrond allerlei processen plaatsvinden. Zo moet de bouw van een zorginstelling net als andere gebouwen in Nederland voldoen aan allerlei eisen op het gebied van klimaatbeheersing, energiebesparing, noem maar op. Deze wet heet het Bouwbesluit, en een onderdeel ervan is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Een belangrijke uitbreiding op het Bouwbesluit is de “Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS) “, waarin door nauwkeurige instructies vastgelegd is hoe alle openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor alle mensen, dus ook gehandicapten.

In de gemeenten waaruit Westerkwartier is ontstaan waren groepen actief die de belangenbehartiging van gehandicapten voor hun rekening namen, al dan niet gefaciliteerd door de gemeente, en daaruit is het Platform Toegankelijkheid Westerkwartier (PTW) ontstaan. Vanaf begin dit jaar is er ook een werkgroep die het gebied van de voormalige gemeente Marum als werkterrein heeft. Deze groep bestaat  (voorlopig) uit drie personen: Julia Besselink, Jacob Mulder en Anne Stuit (voorzitter). Zij zullen zich beijveren om de komende jaren een vinger aan de pols te houden waar het gaat om de aandacht voor de belangen van mensen met een beperking in de openbare ruimte. Recentelijk heeft Marumer Belang kennisgemaakt met deze drie mensen en de afspraak is dat we op dit onderwerp daar waar dat nodig en mogelijk is samen kunnen werken. Jacob Mulder heeft in een tweetal voorbeelden duidelijk gemaakt hoe belangrijk dat is.

(Op de bovenstaande foto’s ziet u Jacob Mulder in zijn aangepaste rolstoel.)

 

Allereerst is daar het centrum van ons dorp. Het ligt er na de opknapbeurt best mooi bij, maar voor mensen met een visuele beperking (blinden en slechtzienden) is er te weinig houvast om veilig over straat te kunnen. Het is een zogeheten shared space, en het is voor deze mensen ( en niet alleen voor hen!) onduidelijk waar het trottoir ophoudt en de straat begint. Ook ontbreken speciale maatregelen om een veilige looproute aan te geven. We kunnen daar in ons overleg met de gemeente aandacht voor vragen.

Een tweede aandachtspunt voor de werkgroep is de nieuwbouw van De Hoorn. “De ervaring leert dat de extra aanpassingen voor toegankelijkheid nauwelijks extra geld hoeven te kosten, als er maar in een vroeg stadium rekening mee wordt gehouden. Het is daarbij belangrijk om te werken met “co-creatie”, wat betekent dat gehandicapten vanaf het begin meedenken en meebeslissen”, aldus de werkgroep. Zo heeft Jacob contact opgenomen met Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland en Plegt-Vos om de ‘appendix’ bij het Bouwbesluit onder de aandacht te brengen. Ook hier geldt dat er een gezamenlijk belang is om een en ander goed geregeld te krijgen.

De komende tijd gaan we activiteiten zien aan De Holten (waar het Integraal Kind Centrum gebouwd gaat worden) en kunnen we ook ontwikkelingen verwachten rondom  De Bron (Het Knarrenhof), De Springplank en het oude gemeentehuis. Werk genoeg dus voor deze werkgroep!