• Sociaal
  • 24 september 2022

Opvang Oekraïense vluchtelingen in De Springplank

Vanaf half november worden mensen uit Oekraïne die de oorlog in hun land zijn ontvlucht opgevangen in De Springplank in Marum, de openbare basisschool die leeg is komen te staan nu het gloednieuwe Kind Centrum op het complex De Holten in gebruik is genomen. Het is na Sebaldeburen, Grootegast en Zuidhorn de vierde opvanglocatie in de gemeente Westerkwartier. Het lijkt er op dat met de ingebruikname van de school de grenzen van de opvangmogelijkheden in de gemeente zijn bereikt. In Marum zullen maximaal 140 mensen worden gehuisvest. De toewijzing van de plekken verloopt via de veiligheidsregio Groningen; er zal een geleidelijke opbouw van het aantal bewoners plaatsvinden en er wordt voortdurend getoetst of uitbreiding mogelijk is.

In juni heeft burgemeester van der Tuuk middels een brief aan de omwonenden laten weten dat er een zogeheten voorgenomen besluit lag om opvang in De Springplank te doen plaatsvinden. Het definitieve besluit is over de zomer heen getild om de ontwikkelingen in Oekraïne af te wachten en om met de omwonenden in gesprek te gaan. Nu de oorlog langer lijkt te gaan duren is de verwachting dat de locatie in Marum ook echt gebruikt moet gaan worden. In eerste instantie tot maart volgend jaar, maar als het nodig is kan de opvangtermijn verlengd worden.

Op woensdag 21 september was er in De Springplank een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Naast het “Projectteam opvang vluchtelingen uit Oekraïne”, de burgemeester en betrokken ambtenaren waren ook vertegenwoordigers aanwezig van sociaal werk De Schans, de politie en Vluchtelingenwerk. De buurt was goed vertegenwoordigd, de centrale ruimte in de school zat vol.

De burgemeester schetste in zijn inleiding dat hij graag de verbinding met de omwonenden wil, ook al heeft hij de bevoegdheid om het besluit voor opvang zonder overleg te nemen. Hij zei goed te begrijpen dat er bij de buurtbewoners zorgen leven ten aanzien van aantallen op te vangen vluchtelingen en de mogelijke problematiek daaromheen. In de loop van de paar uren die volgden werd uit de doeken gedaan hoe de opvang georganiseerd wordt (en hoe die naar tevredenheid van een ieder werkt in de andere drie locaties).

De Oekraïners die gaan wonen in De Springplank kunnen vrouwen met of zonder kinderen zijn, maar ook mannen, al kon men geen percentages noemen. Daarnaast is er de mogelijkheid dat zogenaamde “derdelanders” een plek toegewezen krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een verblijfsstatus die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak en die ook hebben moeten vluchten. Het is aan de veiligheidsregio om te beoordelen of iemand recht op opvang heeft.

Hoe gaat het in z’n werk? Bij aankomst krijgt de vluchteling een bed toegewezen ( denk aan de werkwijze in een hostel). Na een paar dagen wordt dan een registratie aangemaakt in het gemeentelijke basisregister en kan er een Burgerservicenummer worden toegekend. Veel Oekraïners gaan dan aan het werk, de kinderen gaan naar school. Koken en schoonmaken doen de bewoners zelf.

Vanzelfsprekend waren er zorgen rondom veiligheid in de doorgaans rustige buurt. Het projectteam probeerde de voornaamste zorgen weg te nemen door uit te leggen dat er 24/7 beveiliging komt en dat de aanwezige locatiemanager en woonbegeleiders altijd aanspreekbaar zullen zijn. Er komt een app-groep voor de buurt en er kan gebeld worden naar een mobiel nummer. Sociaal werk De Schans zal op zich nemen om er voor te zorgen dat de integratie van de nieuwkomers goed verloopt. Er zullen vrijwilligers gezocht worden om dat proces te ondersteunen.

Er zijn altijd mensen die tegen de opvang van mensen uit een buitenland zijn, maar de teneur van de bijeenkomst was wel dat er weinig bezwaar is tegen de opvang van juist deze vluchtelingen. Wel heeft men zorgen over de bestemming van De Springplank als de opvang wanneer dan ook stopt. De vraag werd gesteld of het project doorgezet zou worden als er te weinig draagvlak zou zijn geweest. De burgemeester constateerde in zijn slotwoord dat hij voldoende reden ziet om het voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit en dat er na een verbouwing die 6 tot 8 weken in beslag zal nemen de eerste bewoners medio november zullen arriveren.