• Marumer Belang
  • 28 januari 2021

Verantwoording over 2020, vooruitblik naar 2021.

Marumer Belang (hierna MB) organiseerde op 7 januari in samenwerking met de Ondernemersvereniging Marum een geslaagde nieuwjaarsreceptie in Zonnehuis de Hoorn voor alle inwoners van het dorp. De avond werd boven verwachting goed bezocht, de plaatselijke politiek was vertegenwoordigd en naast individuele inwoners waren ook leden van diverse verenigingen aanwezig. Geslaagd, want het doel, Marumers bij elkaar brengen en onderlinge verbondenheid tonen werd ruimschoots bereikt.

Niet toevallig was de avond gesitueerd in de grote zaal van de Hoorn. MB is gesprekspartner in het proces van de nieuwbouw van het verzorgingscentrum dat in het voorjaar van 2021 een aanvang neemt. We praten mee omdat we de gemeentelijke visie op wonen en zorg op de voet willen volgen en er voor willen zorgen dat er voor elke levensfase van de Marumer goede voorzieningen in het dorp aanwezig zijn. De thema-avond Wonen en Zorg die we op 28 januari organiseerden was een voorbeeld van die bemoeienis met het onderwerp. Klik hier voor het verslag van deze avond.

Over wonen gesproken: Op 5 maart vond er in Ons Centrum een informatieavond plaats op initiatief van de werkgroep ‘Knarrenhof’, waarin MB ook zitting heeft. Meer dan 200 geïnteresseerden werden geïnformeerd over de mogelijkheden om te komen tot de bouw van  een hofje voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Gestimuleerd door de grote belangstelling zijn de Stichting Knarrenhof , de gemeente Westerkwartier en Wold&Waard serieus in gesprek gegaan over het project dat gerealiseerd zou moeten worden op het terrein van cbs de Bron. Zie ook berichten elders op onze website.

Het terrein van cbs de Bron komt evenals dat van obs de Springplank vrij aangezien beide basisscholen in 2022 verhuizen naar  een nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum op het sportcomplex de Holten. MB denkt in de klankbordgroep IKC mee over de gang van zaken rondom dit IKC. In 2020 ging de aandacht vooral uit naar de verkeerssituatie ter plekke. Lees meer via deze link.

Voor de locatie de Springplank heeft MB op verzoek van de gemeente een opzet gemaakt, waarbij we er van uit gaan dat er naast een woonfunctie ook een maatschappelijke invulling plaatsvindt. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden die de gemeente heeft om binnen de woonvisie te opereren. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om sociaal werk de Schans en de bibliotheek onder te brengen in de Plint, dat moet verrijzen naast de nieuwe Lidl, tegenover het Kruidvat, Ter Stal, de Hema en Alex opticiens. MB verwacht dat het oude gemeentehuis op termijn gesloten wordt en onderzoekt de mogelijkheid om een gemeentelijk loket onder te brengen in een van de genoemde locaties.

De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk om in elke kern een aanspreekpunt te hebben. Voor Marum zijn wij dat, daar zijn we immers voor opgericht. Er is een halfjaarlijks overleg tussen wethouder(s) en MB. Agendapunten waren in 2020 o.a. de ontwikkelingen rondom het centrum, de woonvisie en de woonzorgvisie. Zo is er een zogeheten witte vlekkenplan, waarin 12 locaties zijn opgenomen waar de komende jaren dorpsontwikkeling mogelijk is. In breder verband heeft MB via een notitie Gebiedsontwikkeling kunnen inspreken op de al eerder genoemde gemeentelijke woonvisie waarbij Marum een bescheiden rol krijgt toebedeeld. In toenemende mate wordt MB betrokken bij het toetsen van allerlei soorten van beleid. In 2020 werd daartoe de woonvisie, het begraafplaatsenbeleid, de ontsluiting van Alberdaheerd II, de inrichting van het centrum, leefbos etc. aan ons voorgelegd.

Een project waarin MB een rol speelt is Bewegen en Gezondheid. Na de opheffing van de Stichting Sport- en Zwemaccomodaties Marum is het batig saldo beschikbaar gekomen, te besteden aan initiatieven om Marumers sportief bezig te kunnen laten zijn. Een van die initiatieven is een looproute met toestellen, het ‘rondje Marum’.  In het laatste kwartaal van 2020 zijn de plannen gepresenteerd, verdere uitwerking volgt dit jaar. Het is goed om te melden dat Zonnehuis de Hoorn de verbinding met het dorp zoekt onder andere door hun jeu de boules-baan in de route te laten opnemen.

In 2020 heeft MB er aan gewerkt om meer bekendheid onder de inwoners van Marum te krijgen. We waren aanwezig op markten, we zochten de publiciteit in de lokale media, we professionaliseerden onze website en brachten nieuwsbrieven uit. Daarnaast probeerden we ons netwerk te vergroten. We intensiveerden onze contacten met de ondernemersvereniging en spraken met vertegenwoordigers van andere verenigingen (de belangenvereniging de Haar en gymnastiekvereniging DOS bijvoorbeeld) en organisaties, zoals de Tourist Information Marum  en sociaal werk de Schans.

Ook in 2021 willen we u weer bereiken middels onze nieuwsbrief. Krijgt u deze nog niet in uw digitale postvak? Meld u dan nu aan via marumerbelang.nl!