• Marumer Belang
  • 6 april 2018

Marumer Belang presenteert zich!

Ma­ru­mer Be­lang zet in op di­gi­ta­le be­reik­baar­heid

MA­RUM – De ko­gel is door de Ro­maan­se kerk, Ma­rum heeft met in­gang van van­daag een be­lan­gen­ver­e­ni­ging: de Stich­ting Ma­ru­mer Be­lang. In de op­scha­ling naar een gro­te ge­meen­te Wes­ter­kwar­tier zien een aan­tal ‘idi­o­ten’ kan­sen voor een klein­scha­li­ge or­ga­ni­sa­tie die zich in het dorp in­zet voor sa­men­wer­king van de dorp­se or­ga­ni­sa­ties, meer ont­moe­tings­plek­ken en di­gi­ta­le mid­de­len om de in­wo­ners te ver­bin­den. Te be­gin­nen met de website van de Stich­ting Ma­ru­mer Be­lang.

De term idi­o­ten is af­kom­stig van bur­ge­mees­ter Kos­meij­er die zich heeft in­ge­zet voor een be­lan­gen­ver­e­ni­ging. Dit in na­vol­ging van raads­lid Syl­via Noor­da (VVD), die het be­lang van een ‘dorps­be­lan­gen’ vier jaar ge­le­den tij­dens een raads­ver­ga­de­ring aan­kaart­te. Kos­meij­er:  “Er zijn toch nog men­sen zo gek om hun vrije tijd in de be­lan­gen­be­har­ti­ging van Ma­rum te wil­len ste­ken. Ik zie het als een geu­zen­naam dat deze men­sen de mou­wen uit de han­den ste­ken voor de so­ci­a­le co­he­sie van Ma­rum. Straks ben je één van de 41 dor­pen in de ge­meen­te Wes­ter­kwar­tier. Je wilt Ma­rum toch niet van de kaart?”

Jan-Wil­lem de Vree­ze nam de hand­schoen op en is voor­zit­ter van de nieu­we stich­ting. Tij­dens een van de bij­een­kom­sten die tot de op­rich­ting van de stich­ting leid­de, viel hij op door het hoge voor­zie­nin­gen ni­veau in Ma­rum te roe­men. “Er is veel in Ma­rum op trots op te zijn, zo­als een zwem­bad, bi­bli­o­theek, goe­de sport­voor­zie­nin­gen en straks een prach­ti­ge bre­de school. Dat moe­ten we koes­te­ren en nog meer uit­brei­den.”

Di­gi­ta­le be­reik­baar­heid

Vree­ze drukt met­een een stem­pel op de nieu­we stich­ting, want er is be­wust niet ge­ko­zen voor een ver­e­ni­ging. “Daar­door heb­ben we de han­den vrij om the­ma’s aan te pak­ken zon­der eerst de le­den te hoe­ven vra­gen wat ze er van vin­den. De ko­men­de maan­den gaan we aan de gang met bij­voor­beeld jon­ge­ren­huis­ves­ting, be­drij­vig­heid en toe­ris­me. Daar­naast be­leg­gen we een bij­een­komst hoe we de saam­ho­rig­heid in het dorp kun­nen ver­ster­ken en of er be­hoef­te is aan een ont­moe­tings­plek. Dan ko­men we fy­siek bij el­kaar, maar we zet­ten ver­der in op di­gi­ta­le be­reik­baar­heid.”

De op­rich­tings­ac­te werd mede on­der­te­kend door voor­zit­ter Ger­da Steen­huis van de Ver­e­ni­ging Gro­nin­ger Dor­pen. Sa­men met de stich­ting Ma­ru­mer Be­lang wordt een dor­pen­vi­sie op­ge­steld. Zij ver­tel­de dat al­leen Mid­del­stum en Lop­per­sum een stich­ting dorps­be­lan­gen ken­nen. Frac­tie­voor­zit­ter Hans Koen­ders van de PvdA bood de stich­ting een hou­ten voor­zit­ters­ha­mer aan. Die zal deze voor­zit­ter niet no­dig heb­ben. Hij staat er om be­kend dat ver­ga­de­rin­gen on­der zijn lei­ding nooit lan­ger dan een uur du­ren.