• Marumer Belang
  • 18 oktober 2018

Marumer Belang biedt Dorpsvisie aan aan de burgemeester

Op donderdag 11 oktober heeft Jan-Willem de Vreeze namens de stichting Marumer Belang het eerste exemplaar van de nieuwe dorpsvisie aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Marum, de heer Kosmeijer. Het was de burgemeester die begin 2017 in een bijeenkomst met als thema ‘de toekomst van het dorp Marum in de nieuwe gemeente Westerkwartier’ de vraag stelde of Marum van de kaart zal gaan verdwijnen of dat iemand daar iets tegen moet ondernemen.

Naar aanleiding van deze oproep van de heer Kosmeijer heeft een groep Marumers  het op zich genomen om de belangen van de inwoners van Marum en directe omgeving te gaan behartigen als straks de nieuwe gemeente een feit is. Om te weten te komen wat de Marumer belangrijk vindt is door de daartoe opgerichte stichting Marumer Belang een drietal bijeenkomsten belegd. Daaruit is een drietal thema’s komen bovendrijven, namelijk leefbaarheid, zorg en ontwikkeling van het dorp. Deze thema’s zijn met de hulp van de Stichting Groninger Dorpen uitgewerkt tot de genoemde dorpsvisie.

Dit document is de basis voor de werkzaamheden van de stichting bij de overgang naar de nieuwe gemeente. De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, gesprekken met belanghebbende Marumer organisaties, instellingen en individuele inwoners zullen daaraan worden getoetst. Niet dat deze visie voor de eeuwigheid vaststaat, maar het geeft nu wel duidelijk richting

De komende tijd zal er, naast andere zaken, veel aandacht besteed worden aan de verplaatsing van beide basisscholen naar een nieuw te bouwen integraal kind centrum (IKC). Marumer Belang zet zich hierbij in voor de belangen van Marum en de Marumers en zal streven naar een goed contact hierover met de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Marumer Belang realiseert zich terdege dat de wereld groter is dan het dorp Marum en directe omgeving. Goede contacten met belangenbehartigers van de andere kernen in het Westerkwartier zijn essentieel waar het gaat om thema’s die het individuele dorp overstijgen zoals duurzaamheid, ouderenbeleid en infrastructuur. Marum wil een volwaardig onderdeel zijn van de gemeente Westerkwartier!