• Marumer Belang
  • 27 augustus 2020

De ‘Dorpswethouder’ op bezoek!

De  ‘Dorpswethouder’ op bezoek!

Met de nieuwe gemeente Westerkwartier deed ook het begrip ‘dorpswethouder’ zijn intrede. Alle kernen werden verdeeld over de vier wethouders, en bijgestaan door leefbaarheidsadviseurs onderhouden zij nu de contacten met de dorpsgemeenschappen.

Hielke Westra is de dorpswethouder voor Marum, en hij was op dinsdag 25 augustus bij ons te gast om te horen wat er zoal speelt in het dorp. Dat kwam goed uit, want Marumer Belang verwacht betrokken te zullen zijn bij een aantal ontwikkelingen in het dorp die het aanzien van Marum ingrijpend zullen veranderen.

We hadden er dan ook voor gekozen om met hem op de fiets een tochtje langs locaties te maken waar iets speelt. Helaas begon het al bij de ontvangst aan de Marumerlage te regenen, maar de wethouder is naar eigen zeggen niet van suiker (en wij ook niet!) en na een kop koffie in de container van Staatsbosbeheer gingen we welgemoed op weg.

Eerst deden we de Poort aan, het industrieterrein waar we al weer maanden geleden de grote brand moesten meemaken en waar recentelijk een pand werd gesloten vanwege hennepteelt. Ook wierpen we een blik op een klein te zijner tijd nog te ontwikkelen stuk grond.

Vervolgens fietsten we naar het Synwoodterrein aan de Kruisweg. De bedoeling is dat daar woningbouw gaat plaatsvinden, en Marumer Belang hoopt van harte dat de projectontwikkelaar die door de eigenaar van het terrein in de arm is genomen goed zal kijken naar de woonbehoefte die er is in Marum. We willen graag meedenken!

Langs Alberdaheerd II in wording ging het via de Springplank naar het centrum. De wethouder constateerde tot zijn tevredenheid dat het met de leegstand in het centrum van Marum wel meeviel, al blijft het ‘oude ‘ pand van de Lidl een doorn in het oog, de verfraaiingen aangebracht door de ondernemersvereniging ten spijt. Het is te hopen dat bij de uitvoering van het onlangs vastgestelde detailhandelsplan goed gekeken wordt naar de aantrekkingskracht van het winkelgebied voor Marumers en mensen uit de omgeving.

De ruimte die vrijkomt als de beide basisscholen uit de kern van het dorp verdwijnen is al langer onderwerp van studie. De Stichting Knarrenhof is in gesprek met de gemeente over de aankoop van de grond van de Bron voor de bouw van levensloopbestendige en duurzame woningen voor ouderen.

We stonden stil bij het braakliggende terrein tegenover het Kruidvat waar de Plint gebouwd moet gaan worden. Het is de bedoeling dat de begane grond maatschappelijk relevant ingevuld gaat worden met de bibliotheek en de Schans als hoofdbewoners. Marumer Belang zou het toejuichen als ook de gemeente er een loket zou openen, mooi centraal gelegen in de kern van het dorp! We verwachten immers dat het oude gemeentehuis op termijn dicht zal gaan.

De nieuwbouw van de Hoorn was onze volgende halte. Al meer dan twintig jaar wachten we met smart op een goede voorziening voor ouderen in de laatste fase van hun leven, maar ook over de invulling van de rest van de locatie wordt nagedacht. Te denken valt aan een dienstencentrum en een ontmoetingsplek voor Marumers. Een eerste aanzet daartoe is gegeven in de vorm van een notitie die we binnenkort met de gemeente zullen bespreken.

Achter de Hoorn aan de Badweg ligt de houtsnipperinstallatie die de warmte levert voor onder andere het zwembad, de sporthal en het voetbalcomplex. Er is volop discussie over het gebruik van houtsnippers gezien de uitstoot en het is de vraag of een dergelijke manier van verwarmen op de lange duur nog passend is. De wethouder stelt dat op dit moment de installatie aan de normen voor uitstoot voldoet en dat het voor de toekomst van belang is het warmtenetwerk te behouden voor het dorp, welke brandstof er dan ook gebruikt wordt.

De voorlaatste stop: de plek waar straks het Integraal Kind Centrum, het IKC gebouwd moet gaan worden. Er is een klankbordgroep bestaande uit aanwonenden en andere belanghebbenden die betrokken is bij het hele proces. Zo is er gekeken naar de gevolgen van de bouw voor de verkeerssituatie ter plaatse. Te verwachten valt dat de ontwikkeling van het IKC binnenkort in een stroomversnelling komt, het gebouw moet in 2022 in gebruik genomen kunnen worden. Marumer Belang volgt een en ander op de voet en zal daarover berichten!

En toen was de beschikbare tijd op. We hadden graag nog aandacht geschonken aan de ATB-route die door de ATB-vereniging in samenwerking met een aantal enthousiaste vrijwilligers wordt aangelegd, maar er was alleen nog net genoeg tijd om via een omweg door de Molukse wijk bij een laatste kop koffie (aangeboden door de Heerlijkheid, een verzamelpunt voor het rijden van de ATB-route) na te praten over de opgedane indrukken. Heel erg was dat niet, want de wethouder is een fanatiek fietser en had toevallig de dag ervoor een deel van de ATB-route gefietst!

We waren het er over eens dat dit ondanks het slechte weer een geslaagd bezoek was, voor herhaling vatbaar!