• Sport
  • 19 februari 2019

ATB route is even slikken voor Staatsbosbeheer en Groninger Landschap

Bron: ditisWesterkwartier.nl (Simon van der Goot)

MA­RUM-Met de 25.000 euro die de ge­meen­te Ma­rum op de val­reep aan het re­a­li­se­ren van de ATB Rou­te in Ma­rum toe­ken­de, kan wor­den be­gon­nen met de aan­leg. De rou­te loopt on­der meer door Tri­munt en het Coen­ders­bosch. ATB-ers krij­gen een ei­gen pad. Ge­schei­den van de wan­de­laars die rus­tig wil­len ge­nie­ten zon­der om­ver te wor­den ge­re­den door schreeu­wen­de fiet­sers.

Het pad langs de Veen­wijk in het Coen­ders­bosch ver­toont dui­de­lijk fietsspo­ren. “Naast voor­bij fiet­sen­de ATB-ers zorgt dat voor over­last,” ver­telt Rene Oos­ter­huis van het Gro­nin­ger Land­schap. Bord­jes met ‘ver­bo­den voor fiet­sers’ hel­pen niet. “Die wor­den vier keer per jaar ver­nield. In over­leg heb­ben we be­slo­ten om vlak langs het wan­del­pad een ATB rou­te toe te staan met één rich­ting ver­keer. Ie­der­een moet van het land­goed kun­nen ge­nie­ten zon­der dat je last van el­kaar hebt.” Aan­leg en on­der­houd is voor de ATB club van Ma­rum.

Voor het het noor­de­lijk ge­deel­te van de ATB rou­te Ma­rum wil­de de club graag ge­bruik ma­ken van het Haar­s­ter­bos. “Maar het Haar­s­ter­bos leent zich niet voor een ATB rou­te,” ver­telt bos­wach­ter Ma­rie­ke de Boer, “daar is het ge­bied te klein voor. We heb­ben daar­voor Tri­munt aan­ge­we­zen. We den­ken als Staats­bos­be­heer graag mee met men­sen die van na­tuur­ge­bie­den ge­bruik wil­len ma­ken. Staats­bos­be­heer kijkt al­tijd naar een com­bi­na­tie tus­sen be­scher­men, be­le­ven en be­nut­ten.”

Zes jaar lang du­ren de voor­be­rei­din­gen voor de rou­te al. Het be­te­kent voor de door­ge­win­ter­de ATB-ers Ed­die Ren­ke­ma en Johan Boon­stra er­ken­ning van hun werk. “Maar we zijn er nog niet,” waar­schuwt Ed­die. De to­ta­le kos­ten voor de 33 ki­lo­me­ter lan­ge rou­te be­dra­gen 150.000 euro, waar­van nog een der­de moet wor­den op­ge­bracht. Dat kan voor een groot deel door zelf­werk­zaam­heid. We roe­pen dan ook bij deze vrij­wil­li­gers op ons te ko­men hel­pen met bij­voor­beeld snoei­en. Je hoeft daar­voor geen lid van de club te zijn.”

Over­leg

Dat het tra­ject van voor­be­rei­ding zo lang heeft ge­duurd komt door over­leg met ei­ge­na­ren van de grond. Naast par­ti­cu­lie­re ei­ge­na­ren is er over­een­stem­ming be­reikt met Staats­bos­be­heer (Tri­munt), Gro­nin­ger Land­schap (Coen­ders­bosch), Rijks­wa­ter­staat (langs A7), Dorps­be­lang De Wilp en Fries­land Cam­pi­na. Er wordt op Tri­munt be­gon­nen met de aan­leg van sin­glet­racks, nieu­we pa­den die soms maar 80 cen­ti­me­ter breed zijn. Met een mi­ni­kraan wordt de bo­ven­ste laag van het pad af­ge­schraapt en ver­vol­gens ver­hard. De rou­te be­te­kent een be­lang­rij­ke im­puls voor re­cre­a­tie en toe­ris­me en de plaat­se­lij­ke on­der­ne­mers en ho­re­ca. Wat te den­ken van een ATB snack bij De Heer­lijk­heid in Ma­rum.